Effectief leesonderwijs - Masterclass 23-24

De prestaties van de Nederlandse leerlingen met betrekking tot begrijpend lezen staan onder druk. Veel jongeren hebben moeite met diep tekstbegrip. Zo kunnen ze moeilijk de geloofwaardigheid van een tekst bepalen of aangeven wat de bedoeling van de schrijver is en hoe dit wordt omschreven.

In de online-masterclass Effectief Leesonderwijs laten we zien hoe je vanuit een coherente, ambitieuze aanpak de resultaten van het onderwijs in begrijpend lezen duurzaam kunt verbeteren. We laten zien welke stappen de schoolleiding kan zetten en welke rol de ib’er en de expert-leraar kunnen spelen binnen deze aanpak.

 

1. Een inhoudelijke verkenning van effectief leesonderwijs

 • De vijf didactische sleutels

In de masterclass gaan we in de eerste lezing in op wat we weten over effectief leesonderwijs. Diverse studies worden besproken en de 5 didactische sleutels die zijn geformuleerd door de Taalunie worden besproken. Hierbij worden veel voorbeelden en ideeën uit de praktijk gedeeld.

 • Hoe kan dit eruit zien in de klas?

Hoe vertaal je nu deze didactische sleutels naar de beroepspraktijk? Wat is een eenvoudig en hanteerbare lesopbouw? We laten zien hoe je op basis van een eenvoudig lesmodel effectief leesonderwijs vorm en inhoud kan geven.

 

2. De rol van de schoolleider, ib’er en expert-leraar bij effectief leesonderwijs.

Er zijn zes punten van belang bij de invoering en monitoring van effectief leesonderwijs:

 • een eenduidige gedragsaanpak in school;
 • beschikbaarheid van data;
 • ambities inzake effectief leesonderwijs;
 • inzet van effectieve interventies;
 • verwachtingsmanagement;
 • resultaten analyseren.

Om deze zes punten goed uit te kunnen voeren is de rol van de schoolleiding cruciaal. Die kan hierbij gebruikmaken van de expertise van de ib’er en de expert-leraar. Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). De expert-leraar kan een belangrijke rol spelen in de professionele ontwikkeling van de andere leraren, onder meer door het vastleggen van de schoolambities, scholing te geven, klassenbezoeken af te leggen en de data te analyseren. Een expert-leraar is een inhoudelijke aanjager, die in de eigen klas laat zien zeer goed leesonderwijs te kunnen geven.

 

3. Implementatie, borging en standaardisering van effectief leesonderwijs 

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wilt de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel. Daarbij is het belangrijk om een professionele standaard neer te zetten. Die geeft richting aan de ontwikkeling van het vakmanschap van de leraar en zorgt ervoor dat er binnen de schoolorganisatie door iedereen, vanuit de professionele standaard, kan worden samengewerkt.

 

Artikelen/ literatuur

De school als werkplaats, Pica maart 2022, Eva Naaijkens en Martin Bootsma

Leesvaardigheid verbeteren JSW september 2020, Martin Bootsma

Begrijpend lezen voorbij de methode JSW 9 mei 2018, Heleen Buhrs

Effectief begrijpend leesonderwijs JSW 10 juni 2017, Heleen Buhrs

 

Doelgroep

 • Schoolleider
 • Expert-leraar/specialist
 • Intern begeleider
 • po, (v)so, s(b)o

 

Prijs

€150,- euro per persoon

 

Data en tijdsinvestering

Per online-bijeenkomst van 3,5 uur wordt een tijdsinvestering van 3 uur gevraagd voor de voorbereiding.

Maandag 6 november 2023 van 12.30 uur tot 16.00 uur

 

Door wie?

De bijeenkomst wordt verzorgd door Martin Bootsma en Eva Naaijkens

 

Inschrijven

Effectief leesonderwijs - Masterclass - Enigma Onderwijs